Apie mus

Istorija

Įmonė, kaip atskiras vienetas buvo įkurta 1980 m. sausio mėnesį ir vadinosi Jungtinių katilinių ir šiluminių tinklų direkcija, priimta dirbti 21 darbuotojas. 1990 m. įmonė buvo prijungta prie gamybinio susivienijimo „Šiluma“, kuri apjungė rajoninius šilumos tinklus.1993 m. rajoniniai šilumos tinklai prijungiami prie SP UAB Vilniaus šilumos tinklų. 1993 m. įmonei SP UAB Ignalinos šilumos tinklams perduodama Kaniūkų kaimo katilinė.2000 metais įmonė reorganizuojama į SP UAB Ignalinos šilumos tinklus. Bendrovės steigėjas Ignalinos rajono savivaldybė, kuri valdo 99,9 % akcijų. Įmonės vadovą skiria valdyba.2003 m. perregistruojama į UAB Ignalinos šilumos tinklus. Bendrovėje šiuo metu dirba 46 darbuotojai. Eksploatuojamos katilinės Ignalinos mieste, Dūkšte, Vidiškių kaime. Pagrindinė bendrovės veikla – šilumos ir karšto vandens gamyba bei tiekimas. Tinklų ilgis buvo 19,8 km. Šiluma tiekiama 180 pastatų. Gyventojams tiekiama 71 proc., kitiems vartotojams 29 proc. pagaminamos šilumos, vartotojų skaičius keitėsi nežymiai, nes dauguma vartotojų prisijungė prie centralizuotos šildymo sistemos iki 1994 metu. Šilumos energija tiekiama 1856 abonentams Ignalinoje, 272 Vidiškėse, 70 Dūkšto mieste. 1997 metais pagrindinis kuras šilumos gamybai buvo krosnių kuras (sudeginama 7.000 t per metus) ir mazutas (645 t per metus), o šilumos savikaina siekė 31,17 ct/kWh. Siekdama efektyvesnio ir ekonomiškesnio šilumos gamybos ir perdavimo, UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ vykdo nuoseklų modernizavimo proceso planavimą ir atlieka investicijas į šilumos ūkį. Nuo 2004 m. biokuras UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ kuro balanse sudaro 100 proc.

1990 – 2011 atliktos investicijos

Ignalinos rajono savivaldybė 1993 m. pradėjo miesto katilinės statybą, kuri buvo finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų- 1994 m. rugpjūčio mėnesį rajono savivaldybė suderinusi su AB „Lietuvos energija“ nebaigtos katilinės statybą perdavė SP UAB Vilniaus šilumos tinklams , kuri toliau vykdė statybos – montavimo darbus. Perdavimo metu buvo pastatytas katilinės pastatas, kaminas, mazuto siurblinė, priėmimo talpa, 2 x 700 m³ skysto kuro talpos, valymo įrenginiai, lauko vandentiekis, lietaus ir fekalinė kanalizacija. Viso už 3 355 tūkst. Lt. Ignalinos rajono savivaldybė už savo lėšas rekonstravo 30 šilumos punktų ir atliko tinklų sužiedinimo I-ą etapą 1,47 mln. Lt sumai. 1996 metais Ignalinos šilumos tinklai šilumą tiekė Ignalinos ir Dūkšto miestams bei Kaniūkų gyvenvietei. Mažinant išlaidas bei nuostolius, 1996 m. buvo decentralizuota nuostolinga Kaniūkų katilinė, o Ignalinos katilinėje Nr.2 atlikta rekonstrukcija, investuojant apie 700 tūkst. Lt ir vietoj krosnių kuro pradėtas naudoti mazutas. 1998 m. Ignalinos rajono savivaldybei nusprendus , pritariant SP UAB Vilniaus šilumos tinklams iš Švedijos nacionalinės energetikos agentūros (STEM) gauta 6,5 mln. Lt paskola ir Ignalinos mieste buvo pradėtas įgyvendinti projektas įgalinantis, uždarius katilines Nr.1, Nr.2, šilumą tiekti iš vienos (centrinės) katilinės, kurioje pagrindinė kuro rūšis – vietinis kuras, t.y. medžio skiedros ir pjuvenos. Buvo sumontuota 7 MW pakura su katilu biokurui ir 6,0 MW katilas mazuto kuru. 2000 metais Ignalinos centrinė katilinė Europoje biokurą naudojančių katilinių apžiūroje laimėjo 1-ąją vietą. 2001 m. vasario mėnesį įvyko reorganizacija ir buvo prijungta Vidiškių gyvenvietės katilinė, naudojanti tiktai mazutą. Per metus buvo suvartojama apie 700 t mazuto. 2001 m. vasarą buvo atlikta katilinės rekonstrukcija sumontuojant mediena kūrenamą katilą UT-500, kuriuo ruošiamas karštas vanduo ir šildomas mazutas. Sumontavus šį katilą buvo sumažintas virš 200 t mazuto suvartojimas katilinėje ir šis kiekis pakeistas vietinio kuro suvartojimu, t.y. mediena. 2001 metais buvo pradėtas ir 2002 metų pradžioje pabaigtas investicinis Vidiškių gyvenvietės šilumos ūkio modernizavimo projektas, kuriame rekonstruota katilinė (pereinant prie biokuro naudojimo šilumos gamybai), decentralizuotas karšto vandens tiekimas įrengiant individualius šilumos punktus ir atlikta dalinė šilumos tiekimo trasų rekonstrukcija. 2003 metais Ignalinos miesto centrinėje katilinėje atliktas šilumos šaltinių modernizavimas atliekant kuro konversiją iš mazuto į vietinį kurą. Savivaldybei pritarus buvo paimta paskola ir AB „Kazlų Rūdos metalas“ sumontavo 2,8 MW ir 4,5 MW galios katilus. Buvo pastatytas naujas kuro sandėlis, dūmtraukis ir sumontuoti visi katilų darbą užtikrinantys įrengimai. Šiuo projektu baigtas UAB „Ignalinos šilumos tinklų“ perėjimas prie vietinio kuro naudojimo. 2007–2008 m. įgyvendintas projektas „Ekologiškai švarių technologijų diegimas šiluminės energijos gamybai ir dūmų valymui UAB Ignalinos šilumos tinklai katilinėje“. Projekto metu Ignalinos katilinėje buvo įrengtas dūmų kondensacinis ekonomaizeris, decentralizuotas karšto vandens tiekimas įrengiant 109 naujų autonominių šilumos punktų ir atsisakant apie 5 km karšto vandens tiekimo trasų. Investicijos siekė 4,939 mln. Lt. Europos regioninės plėtros fondo parama projektui sudarė 2,999 mln. Lt. Nuo 2009 m. iki 2011 metų įmonė dėl įdiegtų įrenginių atgavo 3.782 MWh šilumos ir sutaupė 2.600 ktm biokuro, t.y. 338 tūkst.lt . 2009-2011 įgyvendintas projektas Ignalinos miesto ir Vidiškių kaimo centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“, jo metu modernizuota 6.505 m susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų Ignalinoje ir 1.932 m Vidiškių kaime. Projekto darbų vertė – 8,193 mln. Lt. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama projektui siekia 4,096 mln. Lt. Šilumos nuostoliai modernizuotame tinkle sumažės 61,48 proc. (nuo esamo lygio) – bus sutaupoma 5.071 MWh arba 2.983 ktm biokuro per metus, kas sudaro 387 tūkst.Lt. Įmonė kartu su Ignalinos rajono savivaldybe įgyvendina inovacinį projektą – saulės kolektorių įrengimas Dūkšto katilinėje šilumos gamybai. Projekto vertė 358,7 tūkst. Lt. Projektą iniciavo Ignalinos rajono savivaldybė, jo įgyvendinimui suteikta Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojimo 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinė parama. Projekto metu instaliuota 117 m2 saulės kolektorių sistema, kuria bus pagaminama apie 84 MWh šilumos per metus, t.y. 5,8 % metinės pagamintos šilumos kiekio katilinėje . 2012 lapkričio 8 d. Dūkšto mieste pristatytas šilumos ūkio modernizavimo projektas „Šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūros modernizavimas Dūkšto mieste“. Jo vertė – 1.335.391 Lt. Tikrai per trumpą laiką – maždaug mėnesį – konkursą laimėjusi įmonė – UAB „Alvora“ – sėkmingai atliko visus numatytus darbus. Šilumos tinklų keturvamzdė sistema buvo pakeista į dvivamzdę. Nutiesti nauji, izoliuoti bekanaliai vamzdynai, kurių ilgis 0,980 kilometro. Vartotojams įrengti automatizuoti šilumos punktai. Katilinėje sumontuotas biokuru (medžio atliekomis) kūrenamas lietuviškas (UAB „Kalvis“ gamybos) šildymo katilas su 0,5 MW galios pakura. Į naujai įrengto katilo su pakura ir į esamo katilo sistemą integruota saulės kolektorių sistema, kuri pašildys iš šildymo sistemos į katilą sugrįžtantį vandenį. Tai dar labiau sumažins kuro sąnaudas. Bendrovės lėšomis atlikti modernizavimo darbai žymiai sumažins šilumos nuostolius, kuro sąnaudas bei oro taršą. Sistemos tūris pasikeitė nuo 30 iki 6 m³ vandens. Anksčiau net 40-50 proc. siekę šildymo perdavimo nuostoliai dabar sumažės iki maždaug 15-20 proc. Toks rodiklis atitinka geriausiai ekonomiškai išsivysčiusių pasaulio šalių rodiklius.

Rezultatai ir pasekmės

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenimis, 2011 m. gruodį mažiausią kainą už šilumą mokėjo Ignalina (18,85 ct/kWh be PVM ). Šilumos perdavimo nuostoliai tinkle yra vieni mažiausių Lietuvoje, 13,6 % .

Įvertinimai ir darnus darbas su Ignalinos rajono savivaldybe

Tai, kad UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ sėkmingai vykdo šilumos tiekimo veiklą, patvirtina ir įmonės gauti apdovanojimai. 2010 metais įmonei buvo įteiktas VšĮ „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas“ teikiamas „Krištolinis kaminas“ už įmonės 2005–2007 m. iniciatyvą mažinti aplinkos taršą. 2008 m. UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ už nuopelnus verslui ir atsinaujinančių išteklių naudojimą buvo apdovanota Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos medaliu. Šilumos ūkio modernizavimo procese svarbų indėlį atlieka Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir specialistai..