Informacija

Sutartys

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS tipinė sutartis

Karšto vandens pirkimo-pardavimo tipinė sutartis

Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo tipinė sutartis

Gyventojams nesudariusiems rašytinės Šilumos pirkimo – pardavimo sutarties, šilumos tiekėjui ir gyventojams taikomas šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas (Žin.,2012, Nr. 106-5397). Susipažinimui:

Sutarčių standartinių sąlygų aprašas

Juridiniams asmenims nesudariusiems rašytinės Šilumos pirkimo – pardavimo sutarties, šilumos tiekėjui ir juridiniams asmenims taikomas šilumos  pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas (Žin.,2012, Nr. 95-4878). Susipažinimui:

Sutarčių standartinių sąlygų aprašas

Gyventojams nesudariusiems rašytinės Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties karšto vandens tiekėjui ir gyventojams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos (Jos pateiktos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 8 priede), (Žin., 2010, Nr.127-6488). Susipažinimui:

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (taisyklių  8 ir 9 prieduose).

Juridiniams asmenims nesudariusiems rašytinės Karšto vandens  pirkimo – pardavimo sutarties karšto vandens tiekėjui ir juridiniams asmenims taikomos Karšto vandens  pirkimo – pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos  ( Jos pateiktos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių  9 priede),  (Žin., 2010, Nr.127-6488).

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo ir karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (taisyklių  8 ir 9 prieduose).

Informaciją apie prie šilumos perdavimo tinklo prijungtus ir planuojamus prisijungti (pagal išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir šilumos tiekėjo planus) gamybos šaltinius, jų vietą, galią (įskaitant Sąvado 39 punkte numatytą galią), naudojamą ar planuojamą naudoti kuro rūšį – Nebuvo ir neplanuojama prisijungti naujus gamybos šaltinius.

Informaciją apie per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei metinį maksimalų galios poreikį šilumos perdavimo sistemoje, o esant galimybėms – ir atskirose jos dalyse (atskiroms šilumos perdavimo sistemos dalims informacija nurodoma pagal poreikį)

Paros vidutinio šilumos poreikio grafiką paskutiniais kalendoriniais metais atskirai šildymo ir nešildymo sezono metu

Preliminarus šilumos gamybos grafikas

Informaciją apie 2019 m., 2020 m., 2021 m., maksimalų galios poreikį šilumos perdavimo sistemoje